Daltonidentiteit

 

Daltonidentiteit

"Leren is werken, zelfstandig en samen"

Het Daltononderwijs in Nederland kent 6 kernwaarden. Vanuit deze waarden geven Daltonscholen vorm en inhoud aan het onderwijs. De kernwaarden geven richting aan het professioneel handelen van docenten en de ontwikkeling van docententeams. De waarden vormen voor scholen bouwstenen voor een eigen visie op goed onderwijs en een efficiënte en effectieve Daltonpraktijk.

Het Daltononderwijs heeft de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Meerdere professionals hebben een bijdrage geleverd aan een verbetering en verfijning van het aanbod van ons Daltononderwijs. Door wetenschappelijke benadering en door brononderzoek van het gedachtegoed van Helen Parkhurst zijn nieuwe impulsen voortgekomen. Het scholingsaanbod is zeer breed en belicht veel nieuwe ideeën met betrekking tot inhoud en organisatie van het Daltononderwijs. Op ruim 400 scholen in het PO en VO wordt het Daltononderwijs vorm gegeven naar de vele inzichten die nu gangbaar zijn. De verantwoording heeft steeds duidelijker vorm gekregen in zelfevaluatie, visitatie en Daltonontwikkelingsplannen.

Daltonscholen zijn verenigd in de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). De NDV is verdeeld in regio's waarin Daltonscholen elkaar vinden in trainingen, netwerken, intervisie en ontmoeting.

Kernwaarden van het Daltononderwijs:

Vrijheid in gebondenheid.

Zelfstandigheid.

Samenwerken.

Effectiviteit en doelmatigheid.

Reflectie.

Borging.

 

Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en vertrouwen

"Freedom and responsibility together perform the miracle"

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het Daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen.

Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.

Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijkertijd ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Zelfstandigheid

"Experience is the best and indeed the only real teacher"

 Zelfstandig leren en werken op een Daltonschool is actief leren en werken.

Een leerling wil doelgericht een klus klaren en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van een leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Samenwerken

"The school functions as a social community"

Een Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een Daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken.

Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking.

Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een Daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

Effectiviteit / doelmatigheid

"Efficiency measure " a simple and economic reorganization of the school"

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.

Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig.

Reflectie

"I would be the first to hear welcome criticism"

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een Daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats.

Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken

Borging

"Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit"

Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed Daltononderwijs door allemaal deel te nemen aan planmatige zelfevaluatie en visitatie.

Een Daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft op een Daltonschool hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden voor Dalton liggen in het team van docenten. Het Daltononderwijs zet ook sterk in op het maatjesleren van scholen binnen en buiten een regio.

Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie en visitatie. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen, als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven.

Helen Parkhurst als inspiratiebron

Daltononderwijs is begin vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse Helen Parkhurst en kenmerkt zich door een kritische houding naar onderwijs waar het gaat om de doelmatigheid en de effectiviteit. Een eigen inbreng van leerlingen is daarbij een belangrijk gegeven. Een leerling moet op school de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te vormen als in het maatschappelijk leven.

Parkhurst was bijzonder pragmatisch en gaf haar Daltononderwijs vorm als lerares voor de klas. De theorie volgde de praktijk. Onderwijs moest volgens Parkhurst nuttig zijn en kennis, vaardigheden, deugden en gewoonten aanleren die bruikbaar zijn in het maatschappelijke leven. Het hoogste doel is: fearless human beings. Volgens Parkhurst zijn dat ondernemende mensen. Zij zijn handig, vaardig, wereldwijs en vooruitdenkend.

De historische praktijk en de publicaties van de grondlegster van het Daltononderwijs, Helen Parkhurst, vormen een blijvende inspiratiebron voor de Holterenk in haar streven het Daltononderwijs te promoten en te verbeteren.

Oorspronkelijke uitgangspunten

Van oorsprong kent het Daltononderwijs twee belangrijke theoretische uitgangspunten:

  • Freedom (liberation of the pupil)

Leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om het schoolwerk zelf te doen, om het zelf te organiseren (hoe, waar en wanneer) en om het op eigen tempo te doen, vooral ook om het ongestoord te doen, toegewijd en geconcentreerd.

  • Interaction of group life (socialization of the school)

Het leven op school is als het gewone gemeenschapsleven: het is sociaal en het biedt ruimte aan de wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid van leerlingen en leerkrachten.

Deze theoretische uitgangspunten komen in de Nederlandse Daltononderwijspraktijk tot uitdrukking in de kernwaarden: Vrijheid (in gebondenheid)/Verantwoordelijkheid en vertrouwen en Samenwerken. Daarnaast kent Dalton van oorsprong nog de volgende theoretische uitgangspunten:

  • Efficiency. Dalton wil een 'efficiency measure' zijn. Het gebruikelijke schoolse leren wil Dalton doelmatiger maken. Bestaande leerplannen en leerstof zijn voor Dalton geen probleem.
  • Leren leven, werken en samenleven. Dalton wil leerlingen cultureel en moreel vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: fearless human beings.
  • Leren door ervaren. Leerlingen leren het meest van ervaring. In het onderwijs moeten leerlingen ondervinden, bewegen, beleven en doen. Kennis en vaardigheden krijgen betekenis door de ervaring, door het toepassen daarvan en door er mee te experimenteren

5. Missie, visie en doel

 

Missie

"  Sla je vleugels uit en vlieg"

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.

Onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.

Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het Daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Visie

"De opbrengst, dat ben ik"

Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming, waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei, waarbij een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Het Daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.

Het Daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellente kunnen functioneren in een complexe samenleving, door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

Doel

"The fearless human being"

Het Daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.

Een Daltonleerkracht leidt dit proces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.

Een Daltonleerling stelt zich ten doel om zich op een ondernemende en onbevreesde wijze kennis en vaardigheden eigen te maken.