Notulen  MR vergadering
Aanvang 19.30 uur op de Vuurvogel
Datum: Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Notulen: 13-06-2017
Aanwezig
Ouders: Adrina (GMR), Carmen, Remco (Voorzitter)
Leerkrachten: Arnold (directie), Monique (GMR), Marianne (penningmeester) Jose (secretaris)
 
Opening/Mededelingen
Monique vd Bosch geeft aan na vele jaren te gaan stoppen met  de MR en GMR
Marianne Verheij geeft aan de MR te verlaten na de verkiezingen (sept)
Er ontstaan 2 vacatures,  2 plaatsen voor teamleden waarvan 1 plek voor GMR opgevuld moet worden.
 
Notulen vorige vergadering
Spelfouten laatste zin /verbeteren….aandacht ivm het plaatsen op de website.
De notulen zijn de  laatste  periode niet openbaar gemaakt. Arnold bekijkt wie van het team de site kan/gaat beheren zodat de notulen kunnen worden doorgestuurd en geplaatst .
 
Verantwoording eindopbrengsten
Arnold geeft uitleg betreffende bijlage:
Opbrengsten zijn bekeken en vallen onder het landelijk gemiddelde.
Dit is de 1e keer  
een 2e keer volgt er  " verhoogde" aandacht vanuit de inspectie
een 3e keer valt de school onder verscherpt toezicht van de inspectie.
Eventuele oorzaken
  • De huidige groep 8 is moeilijk te beoordelen daar 44% van de leerlingen tussentijds zijn ingestroomd.
  • IEP toets:  daar is weinig oefening vooraf gericht vraagstellingen die voorkomen in deze toetsen.
 
Acties:
  • Komend schooljaar zullen de leerkrachten van gr 6,7,8 en Ib- er  resultaten nader  analyseren om uiteindelijk te komen tot een voldoende eindopbrengst  
  • Sociale competenties: Zien! Zal worden ingezet om het welbevinden van de leerlingen te kunnen volgen..
  •  In schooljaar 2017/2018 de doorstroom bekijken en volgens onderzoek (Hattie) bekijken welke keuzes de school kan maken.
 
Formatie schooljaar 2017-2018
berekening OOP
Uitleg nav de bijlage
Bij Vuurvogel geen verschuivingen in taken zoals Dalton coördinatie
Wel  verandering in taakuren van de gym vakleerkracht :
  • de bestaande uren worden ingezet voor groepen 3,4,5
  • Bovenbouw:  leerkrachten moeten  zelf geven gym  (besluit Prokind/ GMR)
  • Gr 7:  Lisa kan geen gym geven, dit kan worden opgevangen door Arnold. 
 
Beleidsadviseur: dit is een functie op projectbasis bij de Kameleon.
Wouter van Setten klassen assistent zal tot december werken op de Vuurvogel, eventuele verlenging hangt samen met toekenning van OJA' s
 
Advies:      oudergeleding MR positief
Conclusie: teamgeleding MR zal na vergadering  goedkeuring geven aan directie.
                  (nagegaan wordt of voorzitter MR mede moet ondertelenen)

 
Stand van zaken schoolplein
Arnold en Remco hebben via Leeuw van Putten contact gehad met een stedenbouwkundige aangesloten bij de stichting "Springzaad" vrijwilligersorganisatie.
Tijdens dit gesprek kwamen er al een aantal praktische ideeën /voorstellen aan de orde.
Voor  €1000,00 kan er een ontwerp gemaakt worden voor het hele schoolplein.
Discussie: is dit een optie voor de school?
Enerzijds:  nee is een fors bedrag en er  zijn nog geen andere alternatieven bekeken.
Anderzijds: ja je hebt een compleet doordacht plan waarmee je snel mee aan de slag kunt.
Acties : Remco en Carmen gaan vrijdag 23 juni kijken bij een school in Oud Beijerland: om indruk te krijgen van een natuurschoolplein en
                 om eventuele suggesties te krijgen van de mensen daar.
Teamleden  MR leggen de vraag voor aan het team:
wel/ geen gebruik maken van de stedenbouwkundige a somma van €1000,00  .
 
Mededelingen directie
Geen mededelingen
 
Mededelingen de GMR (vaststellen MR vergaderdata 2017-2018)
Nog geen data bekend
 
Binnen gekomen post
Geen bijz.
 
Rondvraag
Remco vraagt of er nog een afsluiting/afscheid  komt.
Data wordt door Carmen bekeken: keuze is 23 of 30 augustus.
Afsluiting
Met dank aan allen 21.30 uur